T-Klub forever

Reglement

Huisreglement


Het huisreglement vervolledigt de statuten van het jeugdhuis.

1. Doel

Jeugdhuis T-Klub wil een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren vanaf 14 jaar zonder onderscheid van herkomst, geslacht of ideologische achtergrond. Het jeugdhuis wil haar leden creatieve, culturele, sociale, sportieve en vormende activiteiten aanbieden.

2. Openingsuren

 

Maandag:        van 17u30 tott23u:Lucifer

Woensdag:      van 14u tot 23u

Vrijdag:           van 16u tot 02u

Zaterdag:         van 20u tot 02u

Schooldagen:   van 12u tot 13u30 (niet op woensdag) Middaginstuiven zijn alcoholvrij

Tijdens de openingsuren is het jeugdhuis toegankelijk voor leden en bezoekers.
Bij speciale gelegenheden kan de raad van bestuur beslissen tot het uitbreiden of inperken van de openingsuren en/of -dagen.


3 . Lidmaatschap

- Vanaf het jaar dat je 14 jaar wordt, kan je lid worden.

- Een lidkaart is strikt persoonlijk en is één kalenderjaar geldig.

- Een lidmaatschap kan ingaan eender wanneer in het jaar, maar is geldig tot het einde van datzelfde jaar.

- De prijs van een lidkaart bedraagt € 5.

- Deze prijs kan verminderd worden naar het einde van het jaar indien de raad van bestuur daarover beslist.

- De statuten van de vzw kunnen op eenvoudig verzoek ter inzage aan een lid worden voorgelegd.

- Als lid van het jeugdhuis geniet je van een aantal voordelen:

- Je krijgt korting op activiteiten in het jeugdhuis en in alle jeugdhuizen die zijn aangesloten bij Formaat.

- Je krijgt een drankbonnetje voor je verjaardag

- Je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten via een maandelijkse nieuwsbrief en via een prikbord in de instuifruimte.

- Je bent verzekerd bij ongevallen tijdens activiteiten van en in het jeugdhuis

- Je kan in onze instuif gratis surfen op ons draadloos netwerk.

- Je kan gratis deelnemen aan onze tap en dj-cursussen.

- Om te tappen en om te draaien is een T-Klub lidkaart verplicht.


4. Structuur

4.1 Algemene vergadering
De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen het jeugdhuis. Zij nemen belangrijke beslissingen zoals wijziging van statuten, goedkeuring van het financieel jaarverslag, benoeming en afzetting van bestuurders.

4.2 Raad van Bestuur
Deze groep mensen besturen het jeugdhuis en nemen alle grote beslissingen op beleidsvlak (financieel, intern beleid, externe vertegenwoordiging,…). Daarbij trachten ze goed mogelijk rekening te houden met de mening en de verwachtingen van de leden. Er zijn een aantal functies, die binnen de raad van bestuur verdeeld worden: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, personeelsverantwoordelijke,… De raad van bestuur komt maandelijks samen. De verslagen van bestuursvergaderingen worden ter inzage aan het prikbord in de instuif omhoog gehangen.

4.3 Beroepskrachten
De beroepskrachten werken nauw samen met de raad van bestuur en staan in voor de administratie, externe contacten, coördinatie van alle organen en activiteiten, …

4.4 Barcommissie
De barcommissieleden zijn de mensen die instaan voor de eindverantwoordelijkheid tijdens de openingsuren. De minimum leeftijd voor een barcommissielid is 18 jaar.

 

4.5Werkgroep Muziek

Deze staat in voor alles wat met muziek te maken heeft in het jeugdhuis.  Afgevaardigden van deze werkgroep staan ook in voor de aankoop van de cd’s, de discobar en het geluidsvolume bij optredens en fuiven.

 

4.6Harde Kern

De harde kern staat in voor de planning, uitwerking en organisatie van de activiteiten in het jeugdhuis. De harde kern is een open vergadering die één keer per maand plaats vindt.
Iedereen die lid is, kan de harde kern vergaderingen bijwonen.
Het verslag van de vergadering hangt ter inzage aan het prikbord in het café.


5. Gedragscode

5.1 Sfeer in het jeugdhuis
- Van de leden en bezoekers van het jeugdhuis wordt verwacht dat zij weten dat het jeugdhuis bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers, en dat zij respect hebben voor het werk van deze vrijwilligers.

- De activiteiten dienen in een sfeer van kameraadschap en gezelligheid te verlopen. Overmatig alcoholgebruik, bedreigingen, diefstal, geweld en uitlokking van vechtpartijen passen niet in de sfeer van het jeugdhuis en worden gesanctioneerd.

- Bij vernieling van de infrastructuur van het jeugdhuis, kan de raad van bestuur of de verantwoordelijke van dienst onmiddellijk sanctioneren.

5.2 Legale genotsmiddelen
Als jeugdhuis streven wij ernaar om jongeren goed te leren omgaan met legale genotsmiddelen en pogen we de jongeren te doen inzien dat er gevaren verbonden zijn aan het misbruik ervan. We besteden daarom aandacht aan de volgende punten:

- De leeftijdsgrens om te mogen tappen in het jeugdhuis is minimum 16 jaar.

- Bij de tappers van dienst moet een verantwoorde houding t.o.v. alcoholgebruik merkbaar zijn.

- In geen geval worden er alcoholische dranken geschonken aan jongeren onder de 16 jaar.

- Aan personen die al duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen worden geen alcoholische dranken meer geschonken.

5.3 Illegale genotsmiddelen
Deze zijn bij wet verboden en worden niet getolereerd in het jeugdhuis of op de parking van het jeugdhuis. Bezit, gebruik of verkoop van verdovende en/of stimulerende middelen is uitdrukkelijk VERBODEN in het jeugdhuis. Bij overtreding hiervan wordt de desbetreffende persoon gevraagd om onmiddellijk het jeugdhuis te verlaten. Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt een definitieve beslissing omtrent de persoon genomen. Hij/zij krijgt het recht om zich te verdedigen.

 

5.4 Geluidsoverlast
Muziek is een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur waarvan het jeugdhuis veel gebruik maakt. Er wordt op toegezien dat geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft. Aangezien het jeugdhuis over een degelijke muziekinstallatie beschikt, mogen enkel personen die een lidkaart hebben en een dj-cursus gevolgd hebben achter de discobar komen. De barverantwoordelijke heeft de eindverantwoordelijkheid over het geluidsniveau en kan ten allen tijde het volume van de muziek aanpassen hij of zij wordt op fuiven bijgestaan door een geluidsverantwoordelijke die controles uitvoert met een decibelmeter. Elektronisch versterkte optredens moeten om 23u30 gedaan zijn. Bij fuiven gaat de muziek uit om 3u30. Van de bezoekers van het jeugdhuis wordt verwacht dat zij bij het verlaten van het jeugdhuis, rekening houden met de buren, door geen lawaai te maken.


6. Slotbepalingen

Dit binnenhuisreglement wordt aan het prikbord in de instuif omhoog gehangen, en elk lid van het jeugdhuis wordt geacht van dit reglement kennis te hebben genomen.